Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r , poz. 59 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r , poz. 59 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA


Rodzice lub opiekunie prawni zainteresowani dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola powinni złożyć w sekretariacie Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, Rynek-Ratusz, następujące dokumenty:

● wniosek o dowóz dziecka,

● kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

● kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

● zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
● w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.)

 
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2017 r. oraz zastosowania procedury z regulaminu zamówień publicznych i zaplanowania wydatków na ten cel, powyższe dokumenty należy złożyć do 10 sierpnia 2017 r. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018 realizacja dowozu będzie możliwa od następnego miesiąca po podpisaniu umowy z wnioskodawcą.
 

21.07.2017


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013