Stypendium Jana Pawła II

Oleśnica, dnia 11 września 2017 r.

 


Szanowni państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy kolejny raz rusza program– stypendia edukacyjno-socjalne. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Finansowany jest w równych częściach ze środków budżetu Miasta Oleśnicy oraz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na podstawie odrębnego porozumienia.

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego:

  1. Stypendium edukacyjno – socjalne przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych igimnazjów zamieszkałych w Mieście Oleśnica.
  2. O stypendium edukacyjno – socjalne mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskaliśrednią ocen w poprzednim roku nauki – co najmniej 4,6 i co najmniej bardzo dobrą ocenęzachowania, jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwojuswoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.
  3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjno – socjalne:

            1). Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie dla ucznia stypendium w terminie do:
               20 września 2017 roku do Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz lub za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
               Wniosek do pobrania znajduje się na stronie głównej: www.e-oswiata.olesnica.pl lub w sekretariacie szkoły.
            2). Do wniosku opiekun prawny dołącza:
                 a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (oświadczenie o dochodach rodziny za okres pierwszego półrocza roku kalendarzowego składania wniosku),
                b) świadectwo z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny składania wniosku).
      4. Stypendium edukacyjno – socjalne przyznaje Burmistrz Miasta Oleśnicy w porozumieniu z Proboszczami Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.
      5. Stypendium przyznawane jest ma okres 10 miesięcy – od września do czerwca danego roku szkolnego.
      6. Wręczenie stypendiów nastąpi w sposób uroczysty podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 16.10.2017 r.
    

 

 

                                                                                                                                                                       Dyrektor
                                                                                                                                                 Zespołu Oświaty Samorządowej
                                                                                                                                                             Danuta Leśniewska


 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf zalacznik_do_stypendium_jana_pawla_ii.pdf 169,23 KB Pobierz
docx zalacznik_do_stypendium_jana_pawla_ii.docx 24,40 KB Pobierz

12.09.2017


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Stypendium Jana Pawła II
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013