Stypendia edukacyjno-socjalne na rok szkolny 2018/2019

 Szanowni państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy kolejny raz rusza program– stypendia edukacyjno-socjalne. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Finansowany jest
w równych częściach ze środków budżetu Miasta Oleśnicy oraz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na podstawie odrębnego porozumienia.

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego:

1. Stypendium edukacyjno – socjalne przeznaczone jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych zamieszkałych w Mieście Oleśnica.

2. O stypendium edukacyjno – socjalne mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali  średnią ocen w poprzednim roku nauki – co najmniej 4,6 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjno – socjalne:
1). Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie dla ucznia stypendium w terminie do:
20 września 2018 roku do Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz lub za pośrednictwem szkoły do której uczeń uczęszcza.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie głównej: www.e-oswiata.olesnica.pl lub w sekretariacie szkoły.
2). Do wniosku opiekun prawny dołącza:
a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (oświadczenie o dochodach rodziny za okres pierwszego półrocza roku kalendarzowego składania wniosku);
b) świadectwo z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny składania wniosku).

4. Stypendium edukacyjno – socjalne przyznaje Burmistrz Miasta Oleśnicy w porozumieniu z Proboszczami Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.

5. Stypendium przyznawane jest ma okres 10 miesięcy – od września do czerwca danego roku szkolnego.

6. Wręczenie stypendiów nastąpi w sposób uroczysty podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12 października 2018 r.

 

Dyrektor
Zespołu Oświaty Samorządowej
Danuta Leśniewska

 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf klauzula_rodo_stypendium.pdf 76,49 KB Pobierz
pdf stypendium_jana_pawla_ii_2018-19.pdf 73,91 KB Pobierz
pdf wniosek_stypendium_jana_pawla_ii_2018-19.pdf 52,65 KB Pobierz

03.09.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Stypendia edukacyjno-socjalne na rok szkolny 2018/2019
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013