Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (prowadzenie zajęć tanecznych)
Zamawiający:
Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kazimierza Wielkiego 7
e-mail: przedszkole6olesnica@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu Nr 6 w Oleśnicy w roku szkolnym 2018/19.
Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć tanecznych dla 7 grup dzieci w wieku 3-5 lat.
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; - rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć; - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec; - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach, - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o różnicowanych możliwościach fizycznych;
Obowiązki wykonawcy
2. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego.
3. Miejsce zajęć - Przedszkole Nr 6 - sale zabaw na terenie placówki
4. Czas zajęć – 1 raz w tygodniu
3 latki (2 grupy) - 2 x 15 minut
4-5 latki (5 grup) – 5 x 30 minut
Razem - 3 godz.(180min.)
5. Osoba prowadząca powinna posiadać kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć, oraz przedłożyć zgodnie z art.21.1 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( t.j.Dz.U. z 2018 poz. 405) informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
6. Wykonawca i prowadzący zajęcia powinni współpracować z dyrektorem, nauczycielkami grup i rodzicami
7. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
Termin realizacji zamówienia:
Od 5 listopada 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Zawartość oferty
1. W ofercie powinny znaleźć się następujące informacje:
a) propozycja cenowa brutto za miesiąc zajęć ( średnio 4 tygodnie w miesiącu) we wszystkich grupach wiekowych.
b) kserokopia dokumentów potwierdzających uprawnienie do prowadzenia działalności,
c) informacja o posiadanym przez wykonawcę doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym,
d) oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta na prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu Nr 6 w Oleśnicy”
Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do 29 października 2018 roku do godziny 14.00
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu oferty do Przedszkola.
3. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. Kazimierza Wielkiego 7.
Uwagi dodatkowe
1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od akcji ofertowej bez podania przyczyny. Informujemy, że niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ,ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie po otwarciu ofert możliwość prowadzenia dalszych negocjacji ustnych z oferentami.

 

17.10.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Zaproszenie do składania ofert
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013