Rodzina Szkół im. Armii Krajowej ŚWIADKIEM HISTORII

 21 marca w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniak Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone Honorowe Nagrody „Świadek Historii”.
Nagrodę również otrzymała Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Wyróżnienie w imieniu szkół należących do Rodziny im. AK odebrała przewodnicząca Rodziny Szkół AK pani Dorota Rasała – Świtoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.
Rodzinę Szkół im. AK założyło Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Obecnie projekt ten kontynuuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, w której od 1 września 2017 r. funkcjonuje Klub Historyczny im. AK.
Uzasadnienie Nagrody „Świadek Historii”:
Dolnośląska Rodzina Szkół imienia Armii Krajowej została powołana do życia 14 lutego 2007
roku w Oleśnicy. Organizację początkowo zakładało 8 szkół. Działanie w ramach Rodziny to
kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, upowszechnianie w szkołach i
środowiskach lokalnych wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i
dokumenty, kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz
postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za
przyszłość swojej Ojczyzny, inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli oraz
stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami. Aktualnie w skład
Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 18 placówek oświatowych.

24.03.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rodzina Szkół im. Armii Krajowej ŚWIADKIEM HISTORII
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013