Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
w roku szkolnym 2019/2020
– zasady składania wniosku

 Zgodnie z
art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) obowiązkiem gminy jest:

• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 996) obowiązkiem gminy jest:

• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
• zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
• zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

  


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA


 

Rodzice lub opiekunie prawni zainteresowani dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola powinni złożyć w sekretariacie Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, Rynek-Ratusz, następujące dokumenty:

1. wniosek o dowóz dziecka,
2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
3. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dziecka,
4. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2019/2020 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
5. w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia
dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem).

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od września 2019 r., oraz zastosowania procedury z regulaminu zamówień publicznych i zaplanowania wydatków na ten cel, powyższe dokumenty należy złożyć do 9 sierpnia 2019 r. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 realizacja dowozu będzie możliwa od następnego miesiąca po podpisaniu umowy z wnioskodawcą.


 

30.07.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013