Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego.

Proces naboru jest następujący:
• dla kandydata do klas I szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły rodzic składa „Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami,
• dla kandydata do klas I szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły do której się ubiega rodzic składa „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej ...” wraz z wymaganymi załącznikami,
• dla kandydata do oddziału przedszkolnego (również klasa 0) usytuowanego w szkole podstawowej lub w przedszkolu rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami,
• dla kandydata do przedszkola rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/ przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami,
• dla kandydata do żłobka rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/ przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami.
Proces rekrutacji odbywa się zgodnie harmonogramem i regulaminami naboru. System elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli otwarty będzie od dnia 02 marca 2020 r., natomiast do Żłobka Miejskiego od 20 marca 2020 r.
Na podstawie art. 154 ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/1280/akt.pdf
 

13.02.2020


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013