O szkole

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. W naszym życiu odwołujemy się do wartości najwyższych, w tym platońskiej triady: Prawda - Dobro - Piękno.


MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:
- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
- osiąga sukces na własną miarę
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
- rozwija zainteresowania, talenty i pasje
- jest przygotowany do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi
- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie
- zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność
- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
- jest kulturalny
- docenia wagę więzi międzyludzkich
- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób
- umie współpracować w grupie


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - O szkole
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013