Rzecznik Praw Ucznia

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich jest Beata Grzybek, nauczycielka wychowania fizycznego.

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania, obdarzony zaufaniem, powołany do:

  • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka,
  • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności,
  • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
  • rozwiązywania spraw spornych,
  • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły.

 

Do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może zwrócić się każdy uczeń w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu- grupy uczniów, nawet całej klasy.

Postępowanie w sytuacjach problemowych.

Z każdym problemem uczeń powinien zgłosić się do wychowawcy klasy. Jeżeli wychowawca nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia. Po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron będzie on dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w problemowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.
 

Pamiętajcie !


 

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.


 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rzecznik Praw Ucznia
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013