Ogłoszenia stowarzyszenia

Wiadomości 1-1 z 1
Sortuj według:

Nasze cele

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie działalności dydaktyczno – wychowawczych i kulturalnych szkoły.
2. Promocja szkoły w środowisku.
3. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
4. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej wychowanków.
5. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, kulturalnych i prozdrowotnych wychowanków.
6. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i czasu pozalekcyjnego dzieci.
7. Rozwój talentów i zainteresowań uczniów szkoły.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
9. Wspomaganie szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu
i pomocy dydaktycznych
10. Działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci.

Czytaj całość ›

24.01.2012Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenia stowarzyszenia - Cele Stowarzyszenia
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013