Ogłoszenia

Wiadomości 31-40 z 205
Sortuj według:

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro(zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 1

Czytaj całość ›

06.10.2017


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 3

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (zajęcia taneczne)
Zamawiający:
Przedszkole nr 3 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kochaowskiego 7
e-mail: przedszkole_nr_3@wp.pl
Zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/18.

Czytaj całość ›

04.10.2017


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro ( zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 6

Zamawiający:
Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kazimierza Wielkiego 7
e-mail: przedszkole6olesnica@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na: prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu Nr 6 w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/18.
 

Czytaj całość ›

04.10.2017


UBEZPIECZENIE AXA

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

W załącznikach znajdują materiały związane z ubezpieczeniem szkolnym:

-informacje jak należy zgłosić szkodę

-OWU

-tabela uszczerbków

-wniosek o odszkodowanie

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf owu.pdf 181,45 KB Pobierz
pdf tabela_uszczerbkow_(1).pdf 185,86 KB Pobierz
pdf wniosek_o_odszkodowanie.pdf 53,18 KB Pobierz
Czytaj całość ›

26.09.2017


Stypendium edukacyjno – socjalne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 Szanowni państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy kolejny raz rusza program– stypendia edukacyjno-socjalne. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Finansowany jest
w równych częściach ze środków budżetu Miasta Oleśnicy oraz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na podstawie odrębnego porozumienia.

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego:
1. Stypendium edukacyjno – socjalne przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów zamieszkałych w Mieście Oleśnica.
2. O stypendium edukacyjno – socjalne mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali
średnią ocen w poprzednim roku nauki – co najmniej 4,6 i co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwoju
swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.
3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjno – socjalne:
1). Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie dla ucznia stypendium w terminie do:
20 września 2017 roku do Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz lub za pośrednictwem szkoły do której uczeń uczęszcza.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie głównej: www.e-oswiata.olesnica.pl lub w sekretariacie szkoły.
2). Do wniosku opiekun prawny dołącza:
a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (oświadczenie o dochodach rodziny
za okres pierwszego półrocza roku kalendarzowego składania wniosku),
b) świadectwo z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny składania wniosku).
4. Stypendium edukacyjno – socjalne przyznaje Burmistrz Miasta Oleśnicy w porozumieniu z Proboszczami Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.
5. Stypendium przyznawane jest ma okres 10 miesięcy – od września do czerwca danego roku szkolnego.
6. Wręczenie stypendiów nastąpi w sposób uroczysty podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 16.10.2017 r.

 

Dyrektor
Zespołu Oświaty Samorządowej
Danuta Leśniewska

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf wniosek_o_stypendium_edu-socjal.pdf 41,93 KB Pobierz
Czytaj całość ›

13.09.2017


Stypendium Jana Pawła II

Zespół Oświaty Samorządowej

Szanowni państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy kolejny raz rusza program– stypendia edukacyjno-socjalne. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Finansowany jest
w równych częściach ze środków budżetu Miasta Oleśnicy oraz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na podstawie odrębnego porozumienia.
 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
zalacznik_do_stypendium_jana_pawla_ii.docx 24,40 KB Pobierz
pdf zalacznik_do_stypendium_jana_pawla_ii.pdf 169,23 KB Pobierz
Czytaj całość ›

12.09.2017


Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Czytaj całość ›

23.08.2017


Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Czytaj całość ›

21.07.2017


Informacja o wolych miejscach w placówkach

Zespół Oświaty Samorządowej

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz nabór do klas IV i VII Szkół Podstawowych: Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy i Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy.

W chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca....

Czytaj całość ›

07.06.2017


REGULAMIN PRZYJĘĆ do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 610).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
5. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica i uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/257/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica
6. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
doc regulamin_rekrutacji_-_klasy_pierwsze.doc 84,00 KB Pobierz
Czytaj całość ›

18.04.2017Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenia stowarzyszenia - Ważne informacje
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013