Konkurs na szkolny projekt edukacyjny pt "E-oświata - zamienić lekcje w e-przygodę"

 
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Oprócz wspomnianych wyżej kompetencji, zastosowanie metody projektu, pomaga rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub/i metodycznych.
z podstawy programowej kształcenia ogólnego

Burmistrz Oleśnicy zaprasza oleśnickie szkoły podstawowe do udziału w konkursie na szkolny projekt edukacyjny pod nazwą
E-oświata - zamienić lekcje w e-przygodę.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 listopada 2018 r. do 5 marca 2019 r. Szkoły, które najlepiej wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu otrzymają tytuł Szkoła Przygody Edukacyjnej oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopów.


Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest zaangażowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do poszukiwania innowacyjnych sposobów wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadanie opracowania i wdrożenia projektu edukacyjnego pod własną nazwą, którego wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”, w oparciu o zawarte niżej w regulaminie kryteria.
3. Szkoła może zgłosić tylko jeden projekt konkursowy.
4. Tytuł „Szkoła Przygody Edukacyjnej” otrzymają szkoły, które uzyskają co najmniej 130 punktów.
5. W nagrodę za uzyskanie największej liczby punktów (I miejsce) szkoła otrzyma 3 laptopy, a dwie kolejne szkoły (II i III miejsce) po 1 laptopie.

Harmonogram konkursu:
1. Zgłoszenie projektu do konkursu wraz z jego opisem (tytuł, harmonogram, planowany scenariusz działań i sposób ewaluacji projektu, sposób oceny efektów uczenia się uczniów itp.) - do 31.10.2018 r. do godz. 15.00, do Zespołu Oświaty Samorządowej (ZOS);
2. Przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie działań – od 05. 11.2018 r. do 05.03.2019 r.;
3. Przekazanie pisemnego sprawozdania z realizacji projektu – do 19.03.2019 r. do godz.15.00, do ZOS;
4. Przedstawienie sprawozdania w formie 15 minutowej prezentacji multimedialnej przez przedstawiciela szkoły – 28 marca 2019 r., o godz. 12.00, w obecności jury konkursu i zaproszonych gości, w sali widowiskowej BiFK, ul. Kochanowskiego;
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie tytułów oraz nagród – 28 marca 2019 r. ok. godz. 14.00 po wysłuchaniu prezentacji i ocenie przez Jury.

Kryteria oceny projektu:
1. Oryginalność pomysłu na projekt (tytuł, cele edukacyjne, treści, innowacyjność metod i form pracy oraz sposobów oceny osiągnięć uczniowskich);
2. Zasięg projektu (dziedzinowy, wiekowy, czasowy);
3. Powstanie szkolnych materiałów edukacyjnych;
4. Obecność treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci (formy, metody);
5. Włączenie podmiotów zewnętrznych (rodziców, instytucji edukacyjnych, ekspertów, specjalistów);
6. Różnorodność wykorzystania nowoczesnych technologii;
7. Sposób oceny zachowań i osiągnięć dydaktycznych uczniów w trakcie projektu;
8. Sposób dokumentowania i ewaluacji projektu.

Jury konkursu:
1. Dyrektorzy oleśnickich szkół i przedszkoli – 11 osób,
2. Dyrektor ZOS,
3. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta - 3 osoby (nie ze szkół podstawowych).
Razem 15 osób.
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania przez szkołę: 140 (dyrektor szkoły nie głosuje na projekt „swojej” szkoły.

Sposób głosowania: Każdy z członków Jury będzie mógł przyznać jeden raz daną liczbę punktów (jeden raz „10”-tkę, „9”-tkę, …..”5”-tkę itd.).

 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf konkurs_na_szkolny_projekt_edukacyjny_pt_e-oswiata_-_zamienic_lekcje_w_e-przygode.pdf 307,30 KB Pobierz

27.09.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Konkurs na szkolny projekt edukacyjny pt "E-oświata - zamienić lekcje w e-przygodę"
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013