Wizytówka Jednostki

 

 

Przedszkole nr 1

 

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Kilińskiego 9
Tel. (71) 314 26 64
strona www:   www.p1olesnica.przedszkolna.net

mail: sekretariat@p1.zosolesnica.pl

 

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00

Dyrektor: Sabina Boińska
e-mail:
s.boinska@p1.zosolesnica.pl
 


NIP   9111743105
REGON  930113684

Numer konta bankowego

31 9584 0008 2001 0001 4557 0008
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Przedszkole nr 1 informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 9, 56-400 Oleśnica, reprezentowane przez Dyrektora, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Administrator wyznaczył na Inspektora Danych Osobowych p. Danutę Majcher, kontakt na adres mailowy: meksoft@vp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z zapisami wynikającymi z Rzeczowego Wykazu Akt.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  10.  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

                                                                                                                                                               Administrator


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013