O przedszkolu

MISJA PRZEDSZKOLA NR 1:

Jesteśmy nauczycielami specjalistami w wychowaniu i rozwijaniu dziecka w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym. Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
Za największa wartość uważamy człowieka, następnie zdrowie, miłość prawdę, dobro, piękno, gdzie miłość znaczy łagodność, serdeczność, słodycz, czułość, otwartość, zażyłość. Taka miłość kształtuje osoby wolne, twórcze i szczęśliwe.
Pracujemy nowymi metodami - wg prof. B Rocławskiego- wychowanie językowe i zdrowy styl życia. Przekazujemy dzieciom wiedzę o otaczającym świecie w zajęciach językowych, matematycznych, plastycznych, ruchowych, rytmicznych, technicznych, oferujemy oprócz tego język obcy, religię, tańce oraz opiekę logopedyczną. Naszym klientem jest dziecko i rodzice, szkoła i środowisko. Pragniemy więc, aby dziecko w naszym przedszkolu osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.


Wartości Przedszkola:

- Przyjazna atmosfera dla innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych
- Wyposażenie wychowanków wychowanków w umiejętności umożliwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych
- Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne - promowanie zdrowego stylu życia
- Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi wychowanków wychowanków nauczycieli
- Utożsamianie się nauczycieli, pracowników, wychowanków wychowanków ich rodziców z przedszkolem
- Budowanie więzi przedszkola ze środowiskiem lokalnym
- Kultywowanie tradycji regionu (mała Ojczyzna)
- Dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

Cechy absolwenta:

- potrafi wybrać zasady zdrowego stylu życia
- kieruje się w życiu wartościami
- posiada podstawową wiedzę o świecie
- potrafi rozwiązywać swoje problemy
- jest komunikatywny
- przygotowany do życia w szkole
- zna swoje prawa


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - O przedszkolu
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013