.................................................
(pieczęć firmy)
, r.
(miejscowość, data)

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W oparciu o art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) wnioskuję o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*, po zdaniu egzaminu zawodowego:

I. Dane wnioskodawcy:

 1. Nazwisko i imię
 2. Adres zamieszkania
 3. Nazwa zakładu pracy
 4. Dokładny adres zakładu pracy
 5. Numer telefonu i faxu
 6. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przeznane środki finansowe
 7. Wnioskowana kwota

II. Informacje dotyczące młodocianego pracownika oraz jego przygotowania zawodowego:

 1. Nazwisko i imię młodocianego pracownika
 2. Adres zamieszkania
 3. Data urodzenia
 4. Nazwa i adres instytucji realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcenia teoretycznego:


(data)
........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

III. Informacje dotyczące młodocianego pracownika oraz jego przygotowania zawodowego:

 1. Nazwisko i imię młodocianego pracownika
 2. Adres zamieszkania
 3. Data urodzenia
 4. Nazwa i adres instytucji realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcenia teoretycznego:


(data)
........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

IV. Informacje o zatrudnieniu

 1. Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest kształcenie
 2. Czy pracodawca jest rzemieślnikiem?: tak / nie
 3. Data zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem
 4. Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: liczba miesięcy
 5. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie (24 lub 26 miesięcy) podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę:
 6. Data zakończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 7. Data zadania egzaminu zawodowego:

V. Załączniki (potwierdzone kopie):

 1. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracodawcy lub osoby szkolącej (np. kopia dyplomu mistrza w zawodzie)
 2. Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych pracodawcy lub osoby szkolącej (np. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego)
 3. Zaświadczenie o u numerze identyfikacyjnym REGON (lub inny dowód potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej)
 4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z określnieme jego rodzaju (nauka zawodu - zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
 5. Świadectwo pracy - potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy w celu przyuczenia do zawodu lub nauki zawodu
 6. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu młodocianego do szkoły lub oświadczenie o nie uczęszczaniu do szkoły, lub świadectwo ukończenia szkoły
 7. Stosowne świadectwo lub zaświadczenie potweirdzające kwalifikacje zawodowe młodocianego ze zdanego egzaminu.
 8. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Wszystkie zaświadczenia (kopie) o pmocy de minimis, jakie wnioskujący otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


(miejsce i data)
...........................................................
(podpis pracodawcy)

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Pomoc socjalna - Wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013